หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ด่วนที่สุด** โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
ด่วนที่สุด** การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 58 
ด่วนที่สุด** ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดําเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข . (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 30 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 91 
ด่วนที่สุด** การจัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 3 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 108 
แจ้งการโอนเงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 จากสนง.สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดชัยภูมิ [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 24 
**ด่วนที่สุด** ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 29 
การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในอนาคต [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปณสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปณสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 36 
ขอเชิญเข้าประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข [ 2 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 40 
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
***ด่วนที่สุด**แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 54 
ตอบข้อหารือ กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองหารือแนวทางปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 118 
**ด่วนที่สุด**ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 55 
คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
**ด่วนที่สุด** มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 82 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 38 
ส่งแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของอปท. ประจำปีงปม. พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 101 
ด่วนที่สุด**แนวทางการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ(โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 814 
**ด่วนที่สุด**การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในตลาด เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 29 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 252
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
ยินดีรับใช้ประชาชน
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 80,024 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10