หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ติดต่อ
ติดต่อ
สำนักงานเทศบาลตำบลคอนสวรรค์
 
อำนาจหน้าที่
 
 

 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล  
 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
1. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
    1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
    2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
    3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
    4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
    5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
    6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
    7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
    8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    9. หน้าที่อื่นตามกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
    การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดย ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
    1. ให้มีนํ้าสะอาดหรือการประปา
    2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
    3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
    4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
    5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
    6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
    7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
    8. ให้มีและบำรุงทางระบายนํ้า
    9. เทศพาณิชย์
3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
    1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
    2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางนํ้าและทางระบายนํ้า
    3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
    4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
    5. การสาธารณูปการ
    6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
    7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
    8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
    9. การจัดการศึกษา
    10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
    11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
    12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    14. การส่งเสริมกีฬา
    15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
    16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
    17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย
    19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
    20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
    21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
    23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ
    24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    25. การผังเมือง
    26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
    27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
    28. การควบคุมอาคาร
    29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
    31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 13.30 น. โดย คุณ ปรีชา ผดุงโชค

ผู้เข้าชม 13 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140 โทรศัพท์ : 044-889-098
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลคอนสวรรค์
จำนวนผู้เข้าชม 80,023 เริ่มนับ 5 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10